Nhận xét 10
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
J
7 tháng trước

I recently engaged a law firm for my legal needs, ...

I recently engaged a law firm for my legal needs, and I must say, their services were outstanding. The lawyers were knowledgeable, responsive, and delivered excellent results. I was particularly impressed with their attention to detail and ability to navigate complex legal matters. I highly recommend their services.

J
8 tháng trước

❤️ Reed Smith LLP is an exceptional law firm that ...

❤️ Reed Smith LLP is an exceptional law firm that offers top-quality legal services. Their team is highly professional, knowledgeable, and reliable. I had an amazing experience working with them, and I would highly recommend their services to anyone in need of legal assistance. They truly go above and beyond to ensure client satisfaction! ❤️

G
9 tháng trước

👍 Reed Smith LLP provides top-notch legal services...

👍 Reed Smith LLP provides top-notch legal services. Their team is professional, knowledgeable, and always ready to help. I had a great experience working with them and would recommend their services without hesitation. They are truly the best in the business! 👍

J
1 năm trước

I recently used the services of this law firm and ...

I recently used the services of this law firm and was extremely satisfied with the outcome. Their team of attorneys provided exceptional guidance and support throughout the entire process. I was impressed by their knowledge, expertise, and dedication. I highly recommend their services to anyone seeking legal assistance.

T
1 năm trước

I had the opportunity to work with Reed Smith LLP,...

I had the opportunity to work with Reed Smith LLP, and I must say, they exceeded my expectations. Their team is highly skilled and dedicated to providing exceptional legal services. I was thoroughly impressed with their professionalism and attention to detail. I would definitely recommend Reed Smith LLP to anyone in need of legal advice.

A
1 năm trước

👌 Reed Smith LLP provided excellent legal services...

👌 Reed Smith LLP provided excellent legal services. Their team was highly responsive, knowledgeable, and dedicated. They handled my case with utmost professionalism and exceeded my expectations. I am extremely satisfied with their services and would not hesitate to recommend them to others. 👌

T
1 năm trước

Reed Smith LLP is a highly professional company. T...

Reed Smith LLP is a highly professional company. They have excellent services and an incredible team of experts. I have been working with them for several years, and I must say, they never disappoint. Their attention to detail and dedication to client satisfaction is truly commendable. I highly recommend Reed Smith LLP to anyone in need of legal services.

A
1 năm trước

I had a wonderful experience working with Reed Smi...

I had a wonderful experience working with Reed Smith LLP. Their team was highly professional and delivered exceptional results. I was particularly impressed with their attention to detail and ability to handle complex legal matters. I highly recommend their services to anyone in need of legal assistance.

A
1 năm trước

I had the pleasure of working with Reed Smith LLP,...

I had the pleasure of working with Reed Smith LLP, and they provided outstanding legal services. Their team is highly skilled, responsive, and professional. I was impressed by their attention to detail and dedication to client satisfaction. I would highly recommend Reed Smith LLP for all your legal needs.

Khoảng Reed Smith LLP

Reed Smith LLP: Một công ty luật quốc tế năng động

Reed Smith LLP là một công ty luật quốc tế năng động đã cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong hơn 140 năm. Công ty có sự hiện diện toàn cầu với các văn phòng tại các thành phố lớn trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á-Thái Bình Dương. Reed Smith tận tâm giúp khách hàng phát triển doanh nghiệp của họ bằng cách cung cấp các giải pháp sáng tạo và dịch vụ đặc biệt.

Khu vực thực hành

Reed Smith cung cấp nhiều loại dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực hành nghề khác nhau như luật doanh nghiệp và giao dịch, tố tụng và giải quyết tranh chấp, sở hữu trí tuệ, luật lao động và việc làm, luật bất động sản, luật thuế, tuân thủ quy định và điều tra. Các luật sư của công ty là những chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng với nhiều kinh nghiệm xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp.

Luật Doanh nghiệp & Giao dịch

Nhóm doanh nghiệp & giao dịch tại Reed Smith tư vấn cho khách hàng về mua bán và sáp nhập (M&A), giao dịch vốn cổ phần tư nhân, liên doanh & liên minh chiến lược. Họ cũng cung cấp tư vấn về các vấn đề tuân thủ và cung cấp chứng khoán.

Tranh tụng & Giải quyết tranh chấp

Nhóm tranh tụng tại Reed Smith đại diện cho khách hàng trong tất cả các loại tranh chấp bao gồm kiện tụng thương mại, khiếu nại trách nhiệm sản phẩm, tranh chấp về bảo hiểm, v.v. Họ có nhiều kinh nghiệm đại diện cho khách hàng trước tòa án tiểu bang và liên bang cũng như các diễn đàn giải quyết tranh chấp thay thế như trọng tài hoặc hòa giải.

Sở hữu trí tuệ

Nhóm sở hữu trí tuệ tại Reed Smith cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ toàn diện bao gồm truy tố & kiện tụng bằng sáng chế; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; bảo vệ bản quyền; bảo vệ bí mật thương mại, v.v. Họ cũng tư vấn về các thỏa thuận cấp phép sở hữu trí tuệ.

Luật Lao động & Việc làm

Nhóm lao động & việc làm tại Reed Smith tư vấn cho người sử dụng lao động về tất cả các khía cạnh của luật lao động bao gồm các hoạt động tuyển dụng; lợi ích nhân viên; vấn đề lương/giờ; khiếu nại phân biệt đối xử, v.v. Họ cũng đại diện cho người sử dụng lao động trong các tranh chấp trước các cơ quan hành chính hoặc tòa án.

Luật Bất động sản

Nhóm bất động sản tại Reed Smith cung cấp lời khuyên về tất cả các khía cạnh của giao dịch bất động sản bao gồm các hợp đồng cho thuê; thỏa thuận mua/bán; sắp xếp tài chính, v.v. Họ cũng tư vấn về các quy định/giấy phép sử dụng đất.

Luật thuế

Nhóm thuế tại Reed Smith tư vấn cho khách hàng về các chiến lược lập kế hoạch thuế trong nước/quốc tế cho các cá nhân/công ty/đối tác/tín thác/bất động sản, v.v.; họ cũng đại diện cho người nộp thuế trước IRS hoặc cơ quan thuế của tiểu bang/địa phương trong quá trình kiểm toán hoặc kháng cáo.


Tuân thủ quy định và điều tra

Luật sư tuân thủ quy định của Reed smith giúp các công ty điều hướng môi trường quy định phức tạp bằng cách phát triển các chính sách/thủ tục hiệu quả để đảm bảo tuân thủ luật/quy định/hướng dẫn hiện hành đồng thời giảm thiểu rủi ro do các vi phạm tiềm ẩn.
Họ tiến hành các cuộc điều tra nội bộ khi cần thiết để xác định các hành vi vi phạm luật/quy định/hướng dẫn tiềm ẩn.


Chuyên môn trong ngành

Ngoài phạm vi hoạt động đa dạng được đề cập ở trên, sậy smith có chuyên môn sâu trong ngành trong các lĩnh vực khác nhau như năng lượng/tài nguyên thiên nhiên; các dịch vụ tài chính ; khoa học đời sống/chăm sóc sức khỏe; Vận tải và hậu cần ; truyền thông/giải trí/thể thao. Điều này cho phép họ cung cấp các giải pháp phù hợp đáp ứng các nhu cầu/thách thức cụ thể mà khách hàng của họ gặp phải trong các ngành này.


khách hàng

Reed smith phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ các công ty trong danh sách Fortune 100, các doanh nghiệp cỡ trung bình, các công ty khởi nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức chính phủ. Cơ sở khách hàng của họ trải dài trên các ngành công nghiệp khác nhau được đề cập ở trên.

Phần kết luận

Tóm lại, reed smith là một công ty luật quốc tế đầy đủ dịch vụ cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện trên nhiều lĩnh vực hành nghề. Với chuyên môn sâu trong ngành cùng với sự hiện diện/phạm vi tiếp cận toàn cầu, nó có thể cung cấp các giải pháp phù hợp để đáp ứng các nhu cầu/thách thức cụ thể mà nhóm khách hàng đa dạng của mình phải đối mặt. Cam kết của nó đối với sự đổi mới/dịch vụ đặc biệt làm cho nó nổi bật giữa các công ty khác trên thị trường.

Đã dịch