B

Bryan Sawyer
Đánh giá về Moore Enterprises

3 years ago

Tôi muốn nói lời cảm ơn tới Marcia và nhóm Moore E...

Tôi muốn nói lời cảm ơn tới Marcia và nhóm Moore Enterprises vì ​​sự cống hiến và giúp đỡ của họ ngay cả trong thời gian khó khăn này. Với những thách thức của COVID 19, doanh nghiệp của chúng tôi phải thích ứng và thực hiện thay đổi. Moore Enterprises có thể đáp ứng nhu cầu của chúng tôi và giúp doanh nghiệp của chúng tôi duy trì và hoạt động. Họ nhanh chóng giúp cài đặt các đường dây điện thoại bổ sung và làm như vậy một cách an toàn và chuyên nghiệp. Tôi thực sự giới thiệu họ.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận