P

Peter Wharton
Đánh giá về Clockwork Marketing

3 năm trước

Công ty chúng tôi đã liên kết với Clockwork Market...

Công ty chúng tôi đã liên kết với Clockwork Marketing trong hai mươi lăm năm và trong thời gian này, Clare và nhóm của cô ấy đã chịu trách nhiệm tiếp thị, thiết kế trang web, nhiếp ảnh, dịch vụ thiết kế, viết quảng cáo và hồ sơ khách của khách sạn.
Chúng tôi rất vui mừng với dịch vụ mà chúng tôi nhận được và mong muốn được hợp tác với Clockwork trong nhiều năm tới.

Peter S Wharton
Giám đốc điều hành
Khách sạn Riviera

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận