r

rj2073994

3 năm trước

Tôi đã làm việc ở đó với tư cách là Giám đốc trong...

Tôi đã làm việc ở đó với tư cách là Giám đốc trong những năm 80 và đã có một trải nghiệm tích cực. Chạy tốt và những người tuyệt vời để làm việc cùng!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận