M

Mohammed Zaini
Đánh giá về Capital Market Authority

2 years ago

Sau khi xem xét các phương pháp tuyển dụng của họ,...

Sau khi xem xét các phương pháp tuyển dụng của họ, chúng phù hợp chặt chẽ với các phương pháp tuyển dụng tốt nhất trên thế giới được đề cập trong sách nhân sự. Đây là một gợi ý hoặc một chỉ báo về mức độ hiệu quả của toàn bộ hệ thống.
Tóm lại, giới tinh hoa ưu tú từ các tổ chức chính phủ và môi trường mà tôi muốn và có vinh dự được tham gia, ngay cả với tư cách là một tình nguyện viên, và tôi chưa tìm thấy tổ chức chính phủ hay tư nhân nào có mức độ chuyên nghiệp của họ.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận