s

saudiwave
Đánh giá về Capital Market Authority

3 years ago

Trong số những người vĩ đại hiện đang có mặt và ng...

Trong số những người vĩ đại hiện đang có mặt và ngồi trong chợ và mọi người để cười và cười Thiên Chúa giảm bớt ai làm tổn thương những người trong thị trường chứng khoán vì chiến thắng và Thiên Chúa kiếm lời và gánh nặng của nó Amen từ thuế cũng là khéo ăn trong tầm mắt và xuống như một vị thần bị cưa, và vâng, người đại diện thực sự ca ngợi Thị trường chỉ có lợi nhuận trong đó.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận