B

Bob Canning

2 years ago

Tôi là một đại lý bất động sản ở Rexburg. Tôi đã l...

Tôi là một đại lý bất động sản ở Rexburg. Tôi đã liên hệ với phòng để tham gia và họ rất hữu ích. Tôi dừng lại ở văn phòng của họ mà không báo trước và tôi có thể tham gia, có trang web của tôi được liệt kê, và tất cả các câu hỏi của tôi được trả lời nhanh chóng. Tất cả những người tôi nói chuyện đều thân thiện và hành động như họ muốn thấy doanh nghiệp của chúng tôi thành công.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận