m

martha rodriguez
Đánh giá về Rexel Holdings USA, Corp.

3 năm trước

Những người làm việc cho công ty này cần phải được...

Những người làm việc cho công ty này cần phải được kiểm tra thực sự tốt. Họ có những con cái đánh đập những đứa trẻ làm việc cho họ. Tôi đã chuyển lời cho những người tôi biết để ngừng làm việc với công ty này. Thật đáng buồn khi một công ty không biết ai hoặc loại người nào làm việc cho họ.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận