B

Bola Tito
Đánh giá về Cadbury Nigeria Plc.

3 năm trước

Toàn bộ nơi có mùi như một tách ca cao nóng vào mộ...

Toàn bộ nơi có mùi như một tách ca cao nóng vào một buổi sáng lành lạnh

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận