P

Patrick Yore
Đánh giá về Gibson Brands, Inc.

3 years ago

Chà. Chà. Tâm điểm của tất cả đối với guitar. Đi.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận