K

Karen Robertson
Đánh giá về Hoard's Dairyman

3 năm trước

Tôi ước chúng tôi có thể có một chuyến tham quan n...

Tôi ước chúng tôi có thể có một chuyến tham quan nhưng tôi hiểu rằng nó không thể được thực hiện trong cùng một ngày và cần phải đặt trước. Sẽ thật tốt nếu bạn có thể đáp ứng cho những người ở ngoài thị trấn như chúng tôi.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận