L

Lisa Benest

2 years ago

Đây là một đánh giá quá hạn lâu dài! Con gái tôi đ...

Đây là một đánh giá quá hạn lâu dài! Con gái tôi đã tốt nghiệp 6 năm trước và hoàn thành chương trình ưu tú UC San Diego, 2 năm trước. Cô ấy đã chuẩn bị rất tốt cho việc học đại học. Các trụ cột kiến ​​thức, lý trí, sự sáng tạo và tính chính trực của họ luôn đúng với sinh viên tốt nghiệp của họ. Giáo dục xuất sắc.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận