J

Jody Harwood
Đánh giá về Blue Skies Equine

3 năm trước

Tiến sĩ Steve Miller là một bác sĩ thú y tuyệt vời...

Tiến sĩ Steve Miller là một bác sĩ thú y tuyệt vời. Anh ấy sẽ không bao giờ tính quá nhiều. Anh ấy sẽ có mặt trong những trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi đã sử dụng anh ta cho 8-10 con ngựa trong vài năm và không thể nói đủ điều tốt về anh ta và cách tập luyện của anh ta.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận