T

Trisha Boyer
Đánh giá về Blue Skies Equine

3 năm trước

Steve Miller đã là bác sĩ thú y cho những con ngựa...

Steve Miller đã là bác sĩ thú y cho những con ngựa của chúng tôi trong nhiều năm. Anh ấy đã đi xa hơn, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Anh ấy là người thẳng thắn, thấu đáo và hỗ trợ khách hàng lâu dài. Chúng tôi thực sự khuyên bạn, Blue Skies!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận