M

Matt Foster

3 năm trước

Đây là nơi làm việc kinh khủng nhất từ ​​trước đến...

Đây là nơi làm việc kinh khủng nhất từ ​​trước đến nay trong lịch sử nhân loại. Cứ thất nghiệp đi, nơi này kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng. Chắc chắn sẽ cho không sao nếu có thể. Fk nơi này.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận