T

Theresa Vaughn

3 năm trước

Tôi đã bị quấy rối qua điện thoại gần như hàng ngà...

Tôi đã bị quấy rối qua điện thoại gần như hàng ngày bởi một trong những đại lý của họ. Bạn không thể gọi lại vì tất cả họ đều gọi từ cùng một số 844. Tôi đã yêu cầu thông qua trang trực tuyến của họ để họ ngừng gọi điện. Anh ấy vừa gọi lại hôm nay vào ngày nghỉ. Sẽ không bao giờ làm ăn với họ bây giờ!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận