E

Edward Dimmick

3 năm trước

Spam thư rác không mong muốn bắt chước thư chính t...

Spam thư rác không mong muốn bắt chước thư chính thức của chính phủ. Điều này nhằm mục đích FRAUD cố ý để khiến mọi người nghĩ rằng họ là chính thức và đáng tin cậy. Công ty này là một FRAUD KIẾN THỨC WELL !!!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận