F

Federico Gorgolini
Đánh giá về Eden Viaggi

3 years ago

Tôi rất giới thiệu, hỗ trợ rất tốt, rất tốt trong ...

Tôi rất giới thiệu, hỗ trợ rất tốt, rất tốt trong việc nghiên cứu bằng cách tỉ mỉ làm theo yêu cầu của du khách .. giao tiếp tuyệt vời và hỗ trợ ở khoảng cách xa mặc dù bạn không thể đến đại lý.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận