Xác minh quyền sở hữu

Để cập nhật tên doanh nghiệp và thông tin khác trên Trustburn, trước tiên bạn phải xác minh doanh nghiệp của mình. Khi xác minh doanh nghiệp của mình, bạn có thể kiểm tra xem thông tin của mình có chính xác không

Hiển thị thêm phương pháp xác minh